LẬP VI BẰNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


Hiện nay, nhu cầu lập vi bằng ghi nhận hoạt động kinh doanh ngày càng tăng. Lý do là bởi những lợi ích to lớn do việc lập vi bằng đem lại. Nếu có nhu cầu lập vi bằng ghi nhận hoạt động kinh doanh, các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây hoặc liên hệ Trung tâm vi bằng Luật Hùng Bách qua số 0975.686.065 (Zalo) để được tư vấn nhanh chóng, trực tiếp.

Lập vi bằng kinh doanh là gì?

Căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thì khái niệm vi bằng được đưa ra như sau:

“Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định này”

Lập vi bằng kinh doanh là hoạt động do Thừa phát lại tiến hành ghi nhận sự kiện, hành vi có thật đã xảy ra trên thực tế. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi tiến hành các hoạt động liên quan đến kinh doanh thương mại có thể yêu cầu Thừa phát lại tham gia chứng kiến và lập vi bằng. Vi bằng kinh doanh là sẽ ghi lại toàn bộ thỏa thuận giữa các bên có thể dưới dạng ghi âm, ghi hình, văn bản … Tạo cơ sở, bằng chứng rõ ràng chứng minh trong trường hợp xảy ra tranh chấp sau này.

Nội dung của vi bằng hoạt động kinh doanh.

Văn bản do Thừa phát lại lập cần có một số nội dung chủ yếu của vi bằng, gồm:

 • Tên, địa chỉ Văn phòng Thừa phát lại; họ, tên Thừa phát lại lập vi bằng;
 • Địa điểm, thời gian lập vi bằng;
 • Họ, tên, địa chỉ người yêu cầu lập vi bằng;
 • Họ, tên người tham gia khác (nếu có);
 • Nội dung yêu cầu lập vi bằng; nội dung cụ thể của sự kiện, hành vi được ghi nhận;
 • Lời cam đoan của Thừa phát lại về tính trung thực và khách quan trong việc lập vi bằng;
 • Chữ ký của Thừa phát lại, dấu Văn phòng Thừa phát lại, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người yêu cầu, người tham gia khác (nếu có) và người có hành vi bị lập vi bằng (nếu họ có yêu cầu).

Giá trị của vi bằng kinh doanh.

Thứ nhất, là chứng cứ để Tòa án xem xét khi có tranh chấp.

Vi bằng ghi nhận hoạt động kinh doanh là chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật. Hay nói cách khác là vi bằng làm chứng cứ.

Đối với hoạt động kinh doanh thương mại. Vi bằng ghi nhận toàn bộ hoạt động của các bên tham gia giao dịch từ: thỏa thuận; đàm phán; giao kết; hoạt động giao nhận tiền; trao đổi tài sản giữa các bên. Mọi hành vi, sự kiện trong quá trình này sẽ đều có thể được ghi lại thông qua ghi âm, ghi hình lại rõ ràng cụ thể. Việc này tạo bằng chứng cứ rõ ràng để Tòa án xem xét khi phát sinh tranh chấp.

Ví dụ: Vi bằng ghi nhận thỏa thuận mua bán hàng hóa (Số lượng, chất lượng hàng hóa, thời gian, địa điểm và cách thức giao hàng …); Vi bằng ghi nhận về vi phạm của các bên trong quá trình thực hiên hợp đồng (vi bằng hợp đồng, giao dịch); Vi bằng ghi nhận sự việc góp vốn kinh doanh và thỏa thuận phân chia lợi nhuận.

So với các tài liệu như: file ghi âm; giấy tờ viết tay; đánh máy; ảnh chụp;… thì vi bằng ghi nhận hoạt động kinh doanh phải tuân thủ quy định về nội dung, hình thức và được đăng ký để có giá trị pháp luật.

Do đó, các nội dung được lập trong vi bằng sẽ mặc nhiên được coi là có giá trị trước pháp luật mà không cần phải thực hiện các biện pháp giám định khác (Trừ trường hợp có căn cứ cho rằng vi bằng được lập có nội dung không chính xác).

Thứ hai, là căn cứ để thực hiện các giao dịch.

Vi bằng ghi nhận hoạt động kinh doanh là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, cá nhân, tổ chức. Trước khi đi đến ký kết hợp đồng, đối với những giao dịch phức tạp cần thỏa thuận, đàm phán nhiều rất cần thiết nên lập vi bằng cho các thỏa thuận. Vi bằng được lập sẽ ghi nhận ý chí của các bên một các sát nhất, rõ ràng nhất tạo thuận lợi cho đảm bảo quyền lợi của các bên, hạn chế tối đa mâu thuẫn, tranh chấp trong hoạt động kinh doanh thương mại. Những giao dịch thương mại quan trọng bước đầu rất nên được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt pháp lý, áp dụng cả hợp đồng công chứng và lập vi bằng để là điền đề, cơ sở vững chắc cho các giao dịch kinh doanh về sau.

Những trường hợp nên lập vi bằng hoạt động kinh doanh.

Hiện nay, pháp luật chỉ quy định những trường hợp không được lập vi bằng tại điều 37 Nghị định 08/2020/NĐ-CP. Ngoài các hoạt động được quy định tài điều này thì tất các hoạt động kinh doanh thương mại đề có thể tiến hành lập vi bằng. Tuy vậy, để tiết kiệm thời gian và chi phí cho các bên tham gia mua bán, kinh doanh, Trung tâm vi bằng Việt Nam xin cung cấp một số hoạt động kinh doanh chứa đựng rủi ro cao, nên được lập vi bằng như sau:

Các cuộc họp để đưa ra quyết định quan trọng trong hoạt động kinh doanh.

 • Lập vi bằng ghi nhận cuộc họp đại hội đồng cổ đông;
 • Lập vi bằng họp hội đồng thành viên;
 • Lập vi bằng họp hội đồng quản trị;
 • Lập vi bằng họp kỷ luật nhân viên…;
 • Lập vi bằng ghi nhận việc góp vốn, chuyển nhượng cổ phần, sáp nhập, chuyển nhượng doanh nghiệp.

Đối với hoạt động của tổ chức kinh doanh với các tổ chức, cá nhân khác.

Vi bằng ghi nhận hoạt động kinh doanh trong trường hợp này nên được lập để chỉ rõ thỏa thuận của các bên trước khi tham gia giao dịch:

Trong quá trình giao dịch, các bạn cần lập vi bằng đối với các nội dung thay đổi so với thỏa thuận ban đầu:

 • Vi bằng ghi nhận hiện trạng tài sản, hàng hóa tại thời điểm giao (Có đầy đủ số lượng, có đạt được chất lượng đã thảo thuận không, các lỗi tồn tại…);
 • Vi bằng ghi nhận các hành vi vi phạm.

Sau quá trình giao dịch, một số loại vi bằng cần thiết lập gồm:

 • Vi bằng ghi nhận chấm dứt giao dịch, thanh lý hợp đồng;
 • Vi bằng ghi nhận việc thông báo đến bên vi phạm trong hợp đồng (trong trường hợp có hành vi trốn tránh, không hợp tác).

Mẫu vi bằng hoạt động kinh doanh theo quy định mới nhất.

Mẫu vi bằng là Mẫu TP-TPL-N-05 được ban hành kèm theo Thông tư 05/2020/TT-BTP.

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

…………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……/(năm)/VB-TPL

VI BẰNG

Vào hồi……….. giờ…………. ngày…….. tháng…… năm…….., tại……………………………….

Chúng tôi gồm: (1)……………………………………………………………………………………..

Ông (bà):…………………………………………………………………… chức vụ: Thừa phát lại

Người yêu cầu lập vi bằng:…………………………………………………………………..………

Ông (bà)/cơ quan/tổ chức:……………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………….………………………………………………………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………. cấp ngày: …………….. bởi:…………………………….

Người tham gia lập vi bằng (nếu có):………………………………………………………………

Ông (bà)/cơ quan/tổ chức: …………………………………..………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………. cấp ngày: …………….. bởi:……………………………

Người chứng kiến (nếu có):…………………….…………………………………………………..

Ông (bà):………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ………….. cấp ngày: ………………. bởi:…………………………

Tiến hành lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi sau đây: (nêu tên sự kiện, hành vi lập vi bằng)

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng: (mô tả trung thực, khách quan nội dung sự kiện, hành vi xảy ra)

Sự kiện, hành vi lập vi bằng kết thúc vào lúc… giờ… phút, ngày… tháng… năm…

Thừa phát lại cam kết ghi nhận trung thực, khách quan sự kiện, hành vi nêu trên trong Vi bằng này.

Kèm theo Vi bằng này là các tài liệu, giấy tờ sau (nếu có):

1)……………………………………………………………………………………………….……..

2)………………………………………………………………………………………………………

Thừa phát lại đã giải thích rõ cho người yêu cầu lập vi bằng và những người tham gia (nếu có) về giá trị pháp lý của Vi bằng này. Vi bằng này không thay thế văn bản công chứng, chứng thực, văn bản hành chính khác.

Vi bằng này được lập thành…. bản, có giá trị như nhau; lập xong vào lúc……. giờ…… phút, ngày… tháng… năm…, đã đọc lại cho mọi người nghe và nhất trí, cùng ký tên.

THƯ KÝ NGHIỆP VỤ (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)
THỪA PHÁT LẠI
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
NGƯỜI THAM GIA
(nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI YÊU CẦU LẬP VI BẰNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ tục lập vi bằng ghi nhận hoạt động kinh doanh.

Tình huống lập vi bằng ghi nhận hoạt động kinh doanh.

Xin chào! Tôi có câu hỏi mong được tư vấn. Tôi hiện đang làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu. Ngày 20/12 vừa rồi Công ty tôi có nhận nhập 03 lô hàng là giấy in loại 1 từ nhà sản xuất Trung Quốc. Tuy nhiên, khi hàng đến cảng Hải Phòng. Bên kiểm hàng của công ty có báo lại lô hàng không đạt tiêu chuẩn chất lượng như trong cam kết. Do đó chúng tôi từ chối thanh toán chi phí Hợp đồng còn lại.

Bên xuất hàng thì vẫn cho rằng giấy của họ đạt tiêu chuẩn chất lượng. Do đó, Công ty chúng tôi muốn sử dụng dịch vụ lập bằng. Mục đích là để ghi nhận hiện trạng hàng bị ngấm nước, vượt quá độ ẩm cho phép. Công ty giao cho tôi nhiệm vụ đi tìm Văn phòng thừa phát lại để thực hiện thủ tục.

Do không am hiểu quy định của pháp luật về dịch vụ lập vi bằng. Nên tôi không biết thủ tục lập vi bằng ghi nhận hoạt động kinh doanh được thực hiện như thế nào? Mong được tư vấn, xin cảm ơn!

Tư vấn lập vi bằng ghi nhận hoạt động kinh doanh.

Chào bạn! Đây là mộ trường hợp lập vi bằng trong kinh doanh mà chúng tôi rất hay gặp phải. Để trả lời cho câu hỏi này chúng tôi căn cứ vào quy định tại Nghị định 08/2020/NĐ-CP. Thủ tục lập vi bằng trong hoạt động kinh doanh bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thừa phát lại sẽ tiến hành thu thập thông tin và giấy tờ, tài liệu. Bên bạn nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Thừa phát lại về nội dung cần lập vi bằng.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận các thông tin cần thiết. Thừa phát lại sẽ tiến hành lập vi bằng ghi nhận hoạt động kinh doanh theo thời gian, địa điểm đã thỏa thuận với bạn.

Bước 3: Sau khi kết thúc việc lập vi bằng. Thừa phát lại phải gửi vi bằng đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng thừa phát lại đặt trụ sở để đăng ký.

Bước 4: Bạn nhận kết quả lập vi bằng.

Như vậy, thủ tục và trình tự lập vi bằng ghi nhận hoạt động kinh doanh cũng giống như những trường hợp khác. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý về nội dung công ty bạn muốn ghi nhận. Từ đó, chuẩn bị đầy đủ tài liệu hồ sơ liên quan đến nội dung này để Thừa phát lại có thể làm việc một cách hiệu quả.

Phí dịch vụ lập vi bằng Thừa phát lại.

Tình huống lập vi bằng.

Xin chào! Tôi có câu hỏi mong được tư vấn. Công ty tôi sắp tới sẽ ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty đối tác. Cụ thể chúng tôi sẽ mua một số lượng lớn cá Koi. Do đặc thù của mặt hàng này nên giám đốc muốn tôi tìm một bên cung cấp dịch vụ lập vi bằng. Với mục đích ghi lại giao dịch của thương vụ mua bán này. Dù đã có Hợp đồng mua bán nhưng có vẻ như sếp tôi vẫn không yên tâm.

Tuy nhiên tôi muốn biết chi phí lập vi bằng trong trường hợp này là bao nhiêu? Vì đã có một lần do không để ý tới chất lượng hàng hóa nên Công ty tôi đã mua phải cá không tốt. Sếp tôi rút kinh nghiệm sẽ làm chặt chẽ ngay từ đầu. Lập vi bằng ghi nhận việc mua bán để chúng tôi có thể bảo đảm quyền lợi phòng trừ sau này xảy ra rủi ro.

Vì vậy, mong Trung tâm vi bằng tư vấn để chúng có thể thực hiện trọn vẹn Hợp đồng mua bán này.

Tư vấn chi phí lập vi bằng.

Chào bạn! Liên quan đến chi phí lập vi bằng Trung tâm vi bằng Việt Nam xin tư vấn như sau:

Thông thường, chi phí lập vi bằng kinh doanh cao hay thấp? bao nhiêu tiền? sẽ dựa vào những yếu tố như:

 • Yêu cầu của khách hàng muốn Thừa phát lại thực hiện;
 • Địa điểm thực hiện việc Lập vi bằng;
 • Thời gian thực hiện việc Lập vi bằng;
 • Quy chế hoạt động của từng Văn phòng thừa phát lại.

Do đó, tiền lập vi bằng kinh doanh sẽ phụ thuộc vào việc bạn muốn Thừa phát lại ghi nhận hiện trạng số cá bao nhiêu? Thực hiện dịch vụ lập vi bằng tại đâu? Thời gian thực hiện là trong giờ hành chính hay ngoài giờ hành chính? Tuy nhiên, với vụ việc này. Thừa phát lại sẽ ghi nhận nhưng nội dung như: Hợp đồng mua bán; giao nhận tiền; giao nhận cá;… Còn việc kiểm chứng chất lượng cá Koi nên để bên chuyên môn sâu về mảng này thực hiện.

Với nội dung ghi nhận Hợp đồng mua bán kinh doanh. Chi phí có thể từ 3.000.000 đồng/vi bằng. Còn nếu muốn biết chi phí chính xác, bạn có thể liên hệ tới Hotline 0975.686.065 (Zalo) để được tư vấn cụ thể

Dịch vụ lập vi bằng ghi nhận hoạt động kinh doanh theo yêu cầu.

Bạn đang muốn Lập vi bằng ghi nhận hoạt động kinh doanh nhưng:

 • Không biết nội dung, yêu cầu của mình có lập được vi bằng hay không?
 • Không biết thủ tục, trình tự lập vi bằng như thế nào?
 • Không biết Chi phí lập vi bằng hết bao nhiêu tiền?
 • Không biết Vi bằng ghi nhận hoạt động kinh doanh lập tận nơi yêu cầu có được không?

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ lập vi bằng nhà đất. Hoặc bạn cần hỗ trợ tư vấn pháp luật đất đai, nhà ở. Bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hỗ trợ 24/24h: 0975.686.065 (Zalo). Với đội ngũ Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ có uy tín, kinh nghiệm chuyên môn cao chúng tôi tự tin có thể cung cấp Dịch vụ lập vi bằng nhanh, trọn gói với chi phí hợp lý nhất hiện nay.

Trân trọng!

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *