LẬP VI BẰNG GHI NHẬN THOẢ THUẬN DÂN SỰ

Khi thoả thuận, thông thường các chủ thể chỉ lập văn bản ghi nhận; hoặc