HÌNH ẢNH VI BẰNG

Theo quy định pháp luật, vi bằng là một văn bản được tạo lập bằng