ĐẤT VI BẰNG LÀ GÌ?

Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa