ĐĂNG KÝ VI BẰNG ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Hiện nay, việc lập vi bằng đối với các sự kiện, hành vi ngày càng