THỪA PHÁT LẠI CÓ ĐƯỢC LẬP VI BẰNG CHO NGƯỜI THÂN KHÔNG?

Thừa phát lại là người được Nhà nước bổ nhiệm để thực thi các công

NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC LẬP VI BẰNG

Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa

6 Comments