TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM THỪA PHÁT LẠI THEO QUY ĐỊNH MỚI

Chế định Thừa phát lại xuất hiện từ khá sớm ở nước ta. Tuy nhiên,