MẪU VI BẰNG THỪA PHÁT LẠI

Lập vi bằng là một trong những nhiệm vụ, hoạt động của Thừa phát lại.

2 Comments