HÌNH ẢNH VI BẰNG

Theo quy định pháp luật, vi bằng là một văn bản được tạo lập bằng

LẬP VI BẰNG GHI NHẬN HIỆN TRẠNG TÀI SẢN

Trong xã hội hiện đại, tài sản được coi là kết quả của quá trình

11 Comments